کنگره ای با دریایی از علم در کنار ساحل زیبای خزر

Poster 1

مهلت ارسال خلاصه مقالات

حامیان کنگره

Civilica
Universitypicture 1

اقامت VIP در کنار ساحل

برگزاری کارگاه های آموزشی دندانپزشکی و پژوهشی

تسهیلات ویژه برای رابطین دانشگاه های کشور

شرایط اسپانسرینگ کنگره‌ی NORTH DENT

فهرست